Sistema Intern d’Informació (SIIF)

FUNDACIO SANT FRUCTUOS-ESCOLES DIOCESANES DE TARRAGONA (d'ara endavant, l'Entitat) ha implantat un Sistema Intern d'Informació (SIIF), el qual integra els diferents canals d'informació interns de l'organització i es configura com un eix fonamental per al foment de la cultura d'actuació ètica, responsable i sostenible, amb el deure de supervisió, control i prevenció en matèria de compliment normatiu, prevenció de l’assetjament i protecció al menor.

 

El sistema constitueix el mitjà preferent i una eina d'utilització obligatòria per a canalitzar diligentment les comunicacions sobre infraccions i incompliments normatius, amb total protecció dels informants, sense risc de represàlies i amb les mesures de protecció necessàries.

 

D’acord amb el nostre compromís amb la protecció al menor, els nostres centres també posen a disposició dels nostres alumnes, professionals, familiars i altres membres de la comunitat educativa un canal específic a través del qual els alumnes o persones puguin informar sobre qualsevol indici, sospita o evidencia de possibles situacions de violència, assetjament o quelcom conducta que pogués afectar al benestar dels nostres alumnes.

 

El SIIF s'ha dissenyat, configurat i és gestionat amb les mesures i mecanismes necessaris de seguretat, confidencialitat, protecció de dades i protecció a l'informant. Per a això comptem amb la col·laboració i suport de l'expert extern BONET consulting, que aporta alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat i compliment del marc normatiu aplicable.

 

Per consegüent, l’Entitat ha dotat al SIIF d’una sèrie de garanties, entre les quals es troben l’anonimat/anonimització, l’adequat registre, la conservació i no alteració de la informació, la prevenció de conflictes d’interès, la protecció de l’informant i la prohibició de represàlies.

 

Per a conèixer detalladament els principis d’actuació i les garanties fonamentals que regeixen el Sistema Intern D’Informació de l’Entitat en virtut dels requisits exigits per la nova normativa es pot veure i accedir a la Política General del Sistema Intern d’Informació i Defensa de l’Informant.

Canals d'Informació

L'Entitat ha habilitat diferents canals interns d'informació que permeten la presentació de comunicacions en format escrit o verbal. A aquest efecte, l'Entitat compta amb la configuració, disseny i suport d'un expert extern a fi d'aportar els més alts nivells de professionalitat, experiència, independència, confidencialitat, protecció de dades i de l'informant, i altres àmbits aplicables per a aquesta mena de canals. 

 

En la nostra Política pot trobar ampliada la informació sobre les característiques tècniques dels canals. Els canals del nostre SIIF són els següents:

 

Canals d'Informació

 

Canal Presencial / “Face to Face”

Una altra de les vies que l'Entitat posa a la disposició dels seus empleats i aquells tercers que es relacionen amb aquesta és el canal presencial, que permet la presentació de comunicacions verbals mitjançant una reunió presencial o per videoconferència.           

A fi d'assegurar el degut compliment dels compromisos i garanties recollides en la nostra Política i el marc normatiu d'aplicació per a aquesta mena de comunicacions, l'Entitat ha encomanat aquesta funció de gestió d'aquestes comunicacions a l'expert extern BONET consulting, per a garantir la protecció de la identitat de l'informant tant en el procés de sol·licitud de cita prèvia, en la presentació d'una comunicació en format presencial, com en el lloc de realització d’aquesta.           

Els professionals de BONET són els responsables de la gestió de les sol·licituds per a presentar les comunicacions a través d'aquest canal, així com de la recollida i conservació de tota la informació aportada en aquesta sol·licitud. Tal com estableix la Llei, aquestes reunions quedaran documentades mitjançant un enregistrament anonimitzat, amb el consentiment previ de l’informant.           

Per a poder fer ús d'aquest canal, ha de sol·licitar cita prèvia a través de les següents vies de contacte:

 

A fi de garantir les mesures de protecció i seguretat necessàries d'aquesta mena de  comunicacions, no es podran realitzar ni es registraran comunicacions presentades  directament per telèfon o e-mail. Aquestes dues eines estan habilitades exclusivament per coordinar amb el personal tècnic, dia, hora i lloc per a realitzar la comunicació en  format presencial.


Agraïm que segueixin les indicacions descrites anteriorment per a accedir i utilitzar  adequadament els canals oficials habilitats per l'Entitat per a la presentació de  comunicacions i l'aplicació de tots els nostres mecanismes de seguretat i protecció  necessaris.


Per a qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament del Sistema Intern d'Informació  de l'Entitat, pot posar-se en contacte amb el Responsable del Sistema a través del  següent email: responsablesiif@fsfructuos.cat