Educació Primària

La nostra proposta educativa

Des de l'escola treballem en diversos projectes per a potenciar i afavorir el desenvolupament i la formació dels nens i nenes.

 

CIM – Projecte de competències i intel·ligències múltiples

L'objectiu del projecte és afavorir l'aprenentatge per competències des del desenvolupament de les intel·ligències múltiples. El repte és enriquir el procés d'ensenyament i aprenentatge a l'aula de manera que tots els alumnes desenvolupin el màxim possible les seves capacitats, descobrint les seves potencialitats i treballant les seves debilitats.

 

Càlcul Mental

Es vol millorar el càlcul mental i les estratègies de càlcul en les operacions bàsiques.

 

Lectoescriptura

Pretén millorar la comprensió i expressió oral i escrita.

 

Escola Multilingüe

L'objectiu és introduir la llengua anglesa a l'escola com a una eina més de comunicació.

 

Durada

Etapa adreçada a nois i noies de 6 a 12 anys. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: inicial, mitjà i superior.

 

Horaris

Matí: 9:00 h a 13:00 h.

Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

Objectius 

Aspectes pedagògics

A la nostra escola, i en consonància amb el nostre caràcter propi, es dóna prioritat al creixement integral de la persona, tant des de la vessant humana com acadèmica, amb especial atenció a aquells amb més necessitats. En aquest sentit donem molta importància a les atencions individualitzades als alumnes i a les seves famílies, potenciant molt la figura del tutor com a referent de proximitat de l'alumne i la família. El tutor és el professor que més intervé a la seva aula i manté una comunicació contínua i estreta tant amb els professors que intervenen a la seva aula com amb la família.

 

També es treballa per donar resposta a totes les necessitats presents a l'aula, així s'organitzen grups de reforç i de desdoblament (homogeni o heterogeni).

 

L'educació primària contribuirà a desenvolupar en els nens i nenes les competències bàsiques i capacitats que els permetin:

  • Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.
  • Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip , d'esforç i responsabilitat en l'estudi així com actituds de confiança en si mateix. 
  • Desenvolupar una actitud responsable i de respecte vers els altres que afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal i l'aprenentatge , així com fomentar actituds que afavoreixin la convivència i evitin la violència en els àmbits escolar , familiar i social. 
  • Conèixer, comprendre i respectar els valors de la nostra civilització , les diferències culturals i personals , la igualtat de drets i oportunitats d'homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat.